สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau OF Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

1.**เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางลูกเสือด้านแผนที่-เข็มทิศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มีนาคม 2559February 25, 2016
2.**รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดช่วยผู้ประสบภัย ระหระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค2558 
3.**ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ผู้นำยุวกาชาด จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างที่ 4-9 เม.ย.2559
4.**ประกาศรายละเอียดและกำหนดการสอบ คัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเป็นคณะผู้แทน ลูกเสือไทยเข้า ร่วมงานชุมนุมลุกเสือ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
5.**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานขุมนุม ลูกเสือ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐ ฟินแลนด์ ( 7 Interantional Finnjamboree,2016 Roihu)
6.**ประกาศผลการประกวดและการแข่งขัน กิจกรรม งานวันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ปี 2559 January 29, 2016

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ


   กระบวนการ ส่งเสริมสนับสนุนกาจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

3.การส่งเสริมสนับสนุนกาจัดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการฝึกอบรม

ทางการลูกเสือ
ยุวกาชาด
กิจการนักเรียน
คุ่มือ/หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือคุณธรรม
คุ่มือ/หลักสูตรการฝึกอบรมประชาธิปไตย
คุ่มือ/หลักสูตรการฝึกอบรมต้านภัยยาเสพติด
คุ่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
คู่มือฝึกอบรมลุกเสือเนตรนารี ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายยุวกาชาด
คู่มือการจัดกิจกรรมพิเศษยุวกาชาดจราจร
คู่มือการบริหารจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
คู่มือจัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับมัธยมตอนปลาย
คู่มือ/หลักสูตรการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
คู่มือวิทยากรหลักสูตรผู้นำยุวกาชาด
คูู่มือ/หลักสุตรกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ.พ.ศ.2551
คู่มือการปฏิบัติงานของ พสน.
คู่มือ/หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พสน.ศธ
คู่มือการการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทะเลาเวิวาทของนักรเียนในสถานศึกษา

คู่มือ/หลักสูรฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ เจ้าหน้าที่ พสน.
คูู่มือ/หลักสุตรฝึกอบรมอาสาสมัคร พสน

 

 

 

โครงการฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
ข้อมูลผลการดำเนินงาน
1.คู่มือ/หลักสูตร
1.ผลการดำเนินงานการฝึกอบรม
2.ตัวอย่างโครงการ
2.ทำเนียบการฝึกอบรม
3.ขั้นตอนการดำเนินงาน
 
4.ผลการดำเนินงานฝึกอบรมปีที่ผ่านมา
 
   

 

โครงการประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน
ข้อมูลผลการดำเนินงาน
1.คู่มือ
1.ผลการดำเนินงานการฝึกอบรม
2.ตัวอย่างโครงการ
2.ทำเนียบการฝึกอบรม
3.ขั้นตอนการดำเนินงาน
 
4.ผลการดำเนินงานฝึกอบรมปีที่ผ่านมา
 
   
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

319 อาคารเสามารักษ์ ถ.ราชดำเนินนอก แขวง/เขต ดุสิต กทม .10300

srsmoe@gmail.com