สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau Of Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

<

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด วันที่ 8-10 มิ.ย.60 ณ ศพลย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผุ้บังคับบัญชา ยุวกาชาด ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ)

นิเทศการจัดการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แผนการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ

*ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์"

 

 
รายระเอียดศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์"
ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “กฐิน กุยยกานนท์” ตั้งอยู่เลขที่ 34/3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่เศษ เป็นศูนย์การจัดกิจกรรม ยุวกาชาด
แห่งที่ 2 ซึ่ง คุณกฐิน กุยยกานนท์ ผู้ซึ่งมีจิตศรัทธาและเห็นคุณค่าของการการชาด เป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับกรมพลศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2526 
เพื่อจัดสร้าง ซึ่งกรมพลศึกษา ได้นำชื่อท่านมาเป็นชื่อของศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด "กฐิน 
กุยยกานนท์"   เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน และเริ่มก่อสร้างอาคารเมื่อปี พ.ศ. 2534 ในปัจจุบันเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด "กฐิน กุยยกานนท์" เป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมยุวกาชาด/ การอยู่ค่ายพักแรมสำหรับสมาชิกยุวกาชาด และการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต อาคารสถานที่ภายในศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “กฐิน กุยยกานนท์” 1. อาคารหอประชุม
2. อาคารอำนวยการ
3. อาคารพลับพลารับเสด็จ
4. อาคารโรงอาหาร
5. อาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น
6. บ้านพักผู้เข้ารับการอบรม

 

ข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ของศูนย์

ระเบียบการใช้ศูนยฺฯ

อัตรค่าใช้จ่าย

ตารางอัตราค่าบำรุงศูนย์พัฒนาบุคลการทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน แนบท้ายระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการใช้ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน พ.ศ. 2555

ที่ รายการ อัตราค่าบำรุง หมายเหตุ
1 ค่าบำรุงการใช้สถานที่ 500 บาท/วัน  
2. ค่าบำรุงการใช้ห้องพัก    
  2.1 เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 40 บาท/คน/คืน  
  2.2 ลูกเสือ สมาชิกยุวกาชาด และเยาวชน 20 บาท/คน/คืน  
3. ค่าบำรุงการใช้ห้องประชุมกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงละ 300 บาท - ช่วงใดมีการใช้ไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด
  เวลา 09.00 - 12.00 น   ให้คิดเป็นรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงหมกเกินเครึ่งชั่วโมง
  เวลา 13.00 - 16.00 น.   ให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง ถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดทิ้ง
  เวลา 19.00 -22.00 น.    
4. ค่าบำรุงการให้ห้องพักพิเศษ 300 บาท/คืน  
5. ค่าบำรุงการใช้ห้องพักวิทยาการกรณ๊ใช้เครื่องปรับอากาศ อัคราค่าบำรุงดังนี้   - ให้เปิดใช้ระหว่าง เวลา 20.00 - 06.00 น.
  ห้องขนาด 4 - 9 เตียง 300 บาท/คืน  
  ห้องขนาด10 - 15 เตียง 400 บาท/คืน  
  ห้องขนาด 16 เตียงขึ้นไป 500 บาท/คืน  
6. ค่าบำรุงการใช้ไฟฟ้าส่องสนาม   - ช่วงใดมีการใช้ไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด
  เวลา 19.00 -22.00 น. 300 บาท/ครั่ง/ต้น ให้คิดเป็นรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงหมกเกินเครึ่งชั่วโมง
  กรณีใช้เกินเวลา 22.00 น. ส่วนที่เกิน 200 บาท/ชม. ให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง ถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดทิ้ง
       
7. ค่าบำรุงการใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมทางสังคม   - ช่วงใดมีการใช้ไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด
  จัดกิจกรรมไม่เกินเวลา 22.00 น. 5,000 บาท/ครั้ง ให้คิดเป็นรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงหมกเกินเครึ่งชั่วโมง
  กรณีใช้เกินเวลา 22.00 น. ส่วนที่เกิน 1,500 บาท/ชม. ให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง ถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดทิ้ง