สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau Of Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

<

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด วันที่ 8-10 มิ.ย.60 ณ ศพลย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผุ้บังคับบัญชา ยุวกาชาด ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ)

นิเทศการจัดการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แผนการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ

*ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

 

 

อำนาจหน้าที่

1. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและดำเนินการจัดทำและพัฒนาสื่อ คู่มือ ตำรา เอกสารการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือและการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

2. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

3. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ทางการลูกเสือในรูปแบบของการประชุม ฝึกอบรม สัมมนาและการจัดกิจกรรมให้กับลูกเสือและผู้บังคับบัญชา

4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนากิจการลูกเสือ

5. ให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดกิจกรรมของลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบวินัย

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

7. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒถุประสงค์ของคุณะลูกเสือแห่งชาติ

8. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานการจัดทำ และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมทางการลูกเสือ

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย