สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau Of Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ประกาศผลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมในงานวันคล้าย วันสถาปนายุกวาชาดไทย ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้ให้การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกชาด ระหว่างวันที่ 3 - 9 เม.ย. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 3 -5 มี นาคม 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 3 -5 มี นาคม 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อ เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา

แผนการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ

*ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   องค์ความรู้สำนักการลูกเสือ ยุวกชาดและกิจการนักเรียน

แผนจัดการความรู้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2557-2559

ตางรางข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในกาจัดทำกระบวนการ เทคนิคการจัดค่ายเยาวชน การพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้วยการฝึกระเบียบแถว
  ถอดองค์ความรู้เทคนิคการจัดค่ายเยาวชน ถอดองค์ความรู้การพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้วยการฝึกระเบียบแถว 2558
    ถอดองค์ความรู้เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหา ความประพฤติกนักเรียนนักศึกษ 2559

 

แผนการจัดการความรู้สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ประจำปี 2556
แผนการจัดการความรู้ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2555

โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
กิจกรรมโครงการสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรม ด้วยกิจกรรมลูกเสือ
ภาพการจัดอบรมให้ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสารบรรณ(ฉบับที่2)พ.ศ 2545
สรุปรายงานการจัดการอบรมให้ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนการจัดการความรู้ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2554

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553...
.แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553...   คู่มือการจัดทำและผลิตสารานุกรมลูกเสือด้านการเรียนการสอน
  คู่มือการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรมลูกเสือ เนตรนารี
  คู่มือกระบวนการสร้างคุณค่า เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  คู่มือการปฏิบัติงานโครงการงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศ
 คู่มือการดำเนินโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกาา

     
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ การนิเทศการจัดการกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ การชุมนุมยุวกาชาด
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดงาน วันคล้ายวันสภาปนายุวกาชาด
  คู่มือการผลิตสื่อกิจกรรมยุวกาชาด

     
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดงานชุมนุม ผู้นำเยาวชนคน 3D
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการฝึกอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
  คู่มือการปฏิบัติกระบวนการสร้างคุณค่าการประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
คู่มือการปฏิบัติ่งานกระบวนการ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับ - ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์แบบฟอร์มที่ 1การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
แบบฟอร์มที่ 2แผนการจัดความครู้(KM Action Plan)แผนที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) แผนที่ 2
 
คำสั่งสำนักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ที่ ๓๑ /๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ และคณะทำงานจัดการความรู้ ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP..