สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau OF Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

1.**เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางลูกเสือด้านแผนที่-เข็มทิศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มีนาคม 2559February 25, 2016
2.**รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดช่วยผู้ประสบภัย ระหระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค2558 
3.**ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ผู้นำยุวกาชาด จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างที่ 4-9 เม.ย.2559
4.**ประกาศรายละเอียดและกำหนดการสอบ คัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเป็นคณะผู้แทน ลูกเสือไทยเข้า ร่วมงานชุมนุมลุกเสือ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
5.**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น คณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานขุมนุม ลูกเสือ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐ ฟินแลนด์ ( 7 Interantional Finnjamboree,2016 Roihu)
6.**ประกาศผลการประกวดและการแข่งขัน กิจกรรม งานวันคล้ายวันสถาปนา ยุวกาชาดไทย ปี 2559 January 29, 2016

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ


   เอกสารทางวิชาการทางยุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

โหลดแบบฟอร์ม ยุว.4    
   
     
คู่มือ
การจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายยุวกาชาด
คู่เมือการจัดกิจกรรมพิเสษ
ยุวกาชาดจราร
ระเบียบแถวยุุวกาชาด
การบริหารกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา
    การตั้งหมู่ยุวกาชาด
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
แผนการจัดกิจกรรมยุวกาขชาด
การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด
ในสถานศึกษา
คู่มือการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คู่มือวิทยากร
หลักสูตรผู้นำยุวกชาด
คู๋มือการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
     

แผนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด

เพลงประกอบกิจกรรมยุวกาชาด

ข้อบังคับสภากาชาดไทย

หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสุตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

คู๋มือปฐมพยาบาล

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมงานชุมนุมยุวกาชาด

สรุปผลการดำเนิน การประชุมทำแนวทางการดำเนินการ
นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด

 

โหลด แบบฟอร์ม ยุว. 4

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

319 อาคารเสามารักษ์ ถ.ราชดำเนินนอก แขวง/เขต ดุสิต กทม .10300

srsmoe@gmail.com