สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau Of Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

<

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด วันที่ 8-10 มิ.ย.60 ณ ศพลย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผุ้บังคับบัญชา ยุวกาชาด ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ)

นิเทศการจัดการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แผนการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ

*ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   กิจกรรมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 

 

สถานที่ทํางาน สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2628 5627 โทรสาร 0 2628 5628
ประวัติการศึกษา  
  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร / วุฒิบัตร 
 
  - Mini-Master in Education Management  College of Management Mahidol University
  -   MOE Mini Master Program in Education Management 2009 Anabas Learning
  -   Exploring Humanitarian Law, Regional Seminar International Committee of Red Cross, ICRC China
  - EHL / IHL Education for Youth Regional Seminar International Committee of Red Cross, ICRC Indonesia
  - นักบริหารระดับสูง  กระทรวงศึกษาธิการ (นบส. ศธ.)  รุ่นที่ 3    กระทรวงศึกษาธิการ 
ประวัติการทำงาน
  - อาจารย์ ๑  ระดับ ๓   วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  กรมพลศึกษา 
  - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  กองยุวกาชาด  กรมพลศึกษา
  - นักวิชาการศึกษา  กองยุวกาชาด  กรมพลศึกษา
  - เจ้าหน้าที่พลศึกษา  กองยุวกาชาด  กรมพลศึกษา
  - หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล  กองยุวกาชาด  กรมพลศึกษา
  - หัวหน้างานหลักสูตรยุวกาชาดระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  กองยุวกาชาด  กรมพลศึกษา          
  - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  - หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  - หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการจัดการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
ผลงาน  
  1) การวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดกิจกรรมยุวกาชาด” (The Study of Red Cross Youth Activities Curriculum Development and Red Cross Youth Activities Guideline)
  2) การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”
(The Study of Red Cross Youth Model for Boy Students in Secondary School) และศึกษาเจาะลึก ณ ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเชีย
  ๓) การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อปลูกฝังค่านิยม/ทัศนคติ ในความปรองดองสมานฉันท์” (A Study of Red Cross Youth Activities Model to Cultivate the Values and Attitudes in Reconciliation and Harmonious Unity)
  4) การจัดการเรียนรู้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อเยาวชน (Exploring Humanitarian Law: EHL)
  5)  การจัดทำพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ยุวกาชาดไทย (Thai Red Cross Youth E-museum)
  6)  การจัดทำศัพท์บัญญัติ 4 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษามาเลย์และภาษาจีน)  รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ  
  - ชื่อรางวัล: คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ฃน่วยงานที่มอบให้: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
  - ชื่อรางวัล: กิจกรรมประกาศเกียรติคุณในกิจกรรม “๙ ทศวรรษยุวกาชาดไทย” หน่วยงานที่มอบให้: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
  - ชื่อรางวัล:  โครงการคนไทยใจอาสา  หน่วยงานที่มอบให้:  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  - ชื่อรางวัล: ข้าราชการพลเรือนดีเด่น หน่วยงานที่มอบให้: สำนักงาน ก.พ.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน    
  - ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น
  - ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์มงกุฎไทย  (ชั้นที่ ๑  ชื่อ ประถมาภรณ์)
  - ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมาคุณ ชั้น ๒
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ การเข้าร่วมประชุม  สัมมา  เจรจาธุรกิจ นำเสนอภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ      
การเรียนการสอน หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ลูกเสือ กีฬา และในโอกาสต่าง ๆ  ได้แก่
  -  FESPIC Games, 1999 และสรุปผล FESPIC Games ณ  ประเทศเกาหลี
  -  Paralympic Games, Sydney, 2000
  -  The Asia-Pacific Regional NGO Symposium, Asia-Pacific Women 2000
  -  World Volunteer Conference, 2001
  -  The International Center for Alcohol Policies  ณ  ประเทศสิงคโปร์
  -  Exploring Humanitarian Law, Regional Seminar, CHINA, 2012
  -  EHL / IHL Education for Youth Regional Seminar, INDONESIA, 2014
  -  World Scout Jamboree ที่ประเทศไทย อังกฤษ สวีเดน