สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau Of Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

<

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด วันที่ 8-10 มิ.ย.60 ณ ศพลย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผุ้บังคับบัญชา ยุวกาชาด ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ)

นิเทศการจัดการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แผนการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ

*ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ประวัติ
1. ชื่อ นายศัจธร วัฒนะมงคล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ประวัติการศึกษา
คุณวิฒิและวิชาเอก ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน
ประถมศึกษาตอนปลาย 2519 โรงเรียนสตรีวรนาถ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2524 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)วิชาเอกสังคมศึกษา 2528 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาศษสตรมหาบัณทิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
ประวัติการรับราชการ
วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สังกัด
1 กันยายน 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 รร.บ้านจบก สปอ.บัวเชด สปจ.สุรินทร์
1 เมษายน 2533 นักวิชาการศึกษา 3 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
2 เมษายน 2534 นักวิชาการศึกษา 4 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
1 ตุลาคม 2535 บุคลากร 5 กองการเจ้าหน้าที่ สป.
1 ตุลาคม 2538 บุคลากร 6 กองการเจ้าหน้าที่ สป.
25 กรกฎาคม 2546 บุคลากร 7 ว สำนักอำนวยการ สป.
17 มกราคม 2548 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 สำนักอำนวยการ สป.ปฏิบัติหน้ากลุ่มบริหารงานกลาง
   
9 พฤศจิกายน 2549 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ สป.
9 มกราคม 2551 ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ สป.
9 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
1 ตุลาคม 255 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
15 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.