สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau Of Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์   

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


ผชช.สกก.สป.

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

เปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ค.60 กับ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาาคม 60

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.2560

เปิดการฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาด หลักสุตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด วันที่ 8-10 มิ.ย.60 ณ ศพลย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผุ้บังคับบัญชา ยุวกาชาด ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แผนการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี พ.ศ.2560

 

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

   กิจกรรมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

|

ครงสร้างบุคลการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานบริหารและประชาสัมพันธ์

 
 

งานแผนงานงบประมาณและพัฒนาระบบบริหาร

 

 

งานบุคลการ

   

งานช่วยอำนวยการ พัสดุและยานพาหนะ

 

 

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ บุคลากร สารบรรณ การเงิน พัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ ของสำนัก

2. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำแผนโครงการ งบประมาณ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานให้กับสำนัก

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูล สถิติ สารสนเทศ ระบบเครือข่าย การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

4 .ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบบริหารราชการในภาพรวมของสำนัก

5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรในสังกัด

6. ปฏิบัติงานอื่นที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะและหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

319 อาคารเสามารักษ์ ถ.ราชดำเนินนอก แขวง/เขต ดุสิต กทม .10300

srsmoe@gmail.com