สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau Of Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

<

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด วันที่ 8-10 มิ.ย.60 ณ ศพลย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผุ้บังคับบัญชา ยุวกาชาด ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ)

นิเทศการจัดการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แผนการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ

*ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   กิจกรรมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี กล่าวรายงานต่อ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสะวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถึงประวัติ    ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาตินานัปการที่สำคัญ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อมาจนทุกวันนี้ที่มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้

                            ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาสละเวลาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ กิจกรรมในวันนี้ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ เนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานสภาการศึกษา สถานศึกษา สมาคม และสโมสรลูกเสือต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี นอกจากนี้ยังได้ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอีกด้วย

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ กล่าวถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง คณะลูกเสือไทยและบรรดาลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือทุกหมู่เหล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการมาวางพวงมาลา ณ สถานที่ อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ พร้อมประกอบพิธีถวายราชสดุดีและร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร อันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในวันสมเด็จ  พระมหาธีรราชเจ้าของทุกปี
ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นว่า ประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น จำต้องอาศัยกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ และความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของประชาชน จึงทรงตั้งกองเสือป่าและนำเยาวชน     

 มาฝึกอบรมตามหลักวิชาทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ และทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2454 และมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ ในทุกมณฑลของประเทศ เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ดั่งพระราชดำรัสที่ว่า “ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี” ดังนั้น บรรดาลูกเสือในยุคต่อมาจึงมุ่งมั่นดำเนินงานตามแนวพระราโชบายจวบจนปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นปีที่ ๑๐๖ แล้ว
          ผมจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องลูกเสือ เนตรนารี ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ที่ได้ทรงมุ่งหมายให้ทุกท่านประพฤติชอบด้วย กาย วาจา และใจ ตามกฎของลูกเสือทั้ง 10 ข้อ และคติพจน์ของลูกเสือความว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า หากทุกท่าน ประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้แล้ว จะเกิดเป็นผลดีต่อตนเอง สังคม ตลอดจนประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา และหากดวงพระวิญญาณทรงทราบก็คงจะปิติ โสมนัส ยินดีที่พระราชปณิธานของพระองค์ สำเร็จสมดังพระราชประสงค์
          ในโอกาสนี้ ผมขอให้ทุกท่าน พร้อมกันสงบจิต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยพร้อมเพรียงกัน