สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau Of Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


 

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

<

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด วันที่ 8-10 มิ.ย.60 ณ ศพลย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผุ้บังคับบัญชา ยุวกาชาด ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ)

นิเทศการจัดการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2560

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกชาด ระหว่างวันที่ 26 - 28 พ.ค. 2560 ณ ศลพย."ผิน แจ่มวิชาสอน"

แผนการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

อื่นๆ

*ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   กิจกรรมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

.....กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและร่วมพิธี

 

 

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา ในเวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมีนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธี และท่านเจ้าคุณเทพรัตนมุณี วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ ทำพิธีเจริญพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลคาถา ณ ห้องประชุมศาลาวชิราวุธ

เวลา ๑๕.๓๐ น. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ถวายความเคารพและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

 

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่สภานายกสภาลูกเสือไทย กราบทูลรายงานกิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมาว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อฝึกทักษะความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม อันเป็นแนวทางที่จะฟื้นฟูพัฒนากิจการลูกเสือให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปภัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และในปีนี้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือ จึงได้จัดสรรงบประมาณจัดงานชุมนุมลูกเสือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะลูกเสือไทย นอกจากการพัฒนาฟื้นฟูกิจการลูกเสือแล้ว กิจกรรมที่จัดทุกกิจกรรมยังสร้างความสมานฉันท์ และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในหมู่คณะ ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือจากกองลูกเสือในจังหวัดต่างๆ องค์กรภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งคณะบุคคลที่มีจิตศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสือเป็นอย่างดียิ่ง การดำเนินกิจการลูกเสือจึงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ จากนั้น พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าฯ รับประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ ราย โดยแบ่งเป็นชั้นที่ ๒ จำนวน ๒ ราย และชั้นที่ ๓ จำนวน ๙ ราย ดังนี้

 

เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ ๒
๑. เด็กหญิงสุชาดา กองอาสา เนตรนารีสามัญโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา ช่วยเหลือครูและเพื่อนนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา ให้รอดพ้นอันตรายจากเพลิงไหม้หอพัก
๒. เด็กชายจิรวัฒน์ ตันติศิริภักดี ลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดนิมมานรดี ช่วยเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดนิมมานนรดี ให้รอดพ้นอันตรายจากการจมน้ำ
เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ ๓
๑. เด็กชายกิฎชภูมิ สายเมฆ และเด็กชายวรพงศ์ มงคลดิษฐ์ ลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ช่วยเหลือเด็กชายพลภัทร คล้ายชม ให้รอดพ้นอันตรายจากการจมน้ำ
๒. นางจุฑาธิป ศรีสถิต ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านหัวคู และว่าที่ร้อยตรี ประมวล เอกวุธ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี ช่วยเหลือนายอนุชา ดวงดี ให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ปิคอัพได้รับบาดเจ็บ
๓. นายบวรวิญฐ์ สุขสายันต์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ช่วยเหลือนายมุนี ผ่องสนาม ให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุ ถูกรถกระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บ
๔. นายประพนธ์ ศรีชัย ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ช่วยเหลือชายสูงอายุให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนได้รับบาดเจ็บ
๕. นายวชิรภัทร ธวัชภาวรกุล ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ช่วยเหลือนายถวิล อินซากอง ให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะได้รับบาดเจ็บ
๖. นายบุญลือ โพธิ์ขำ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ช่วยเหลือนายวิโรจน์ ศรีวังโปร่ง ให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนได้รับบาดเจ็บ
๗. พันตำรวจโท เรืองสิทธิ์ มากศรจิรโชติ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ช่วยเหลือนายทวีรุ่งโรจน์ ฑีฆะสวัสดิ์ และนางชนัฐทิพย์ ฑีฆะสวัสดิ์ กับลูกสาวสองคน ให้รอดพ้นอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกไหล่เขาข้างทางได้รับบาดเจ็บ
ต่อมา นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กราบทูลกล่าวนำทบทวนคำปฏิญาณ และรับประทานพระโอวาทจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จากนั้นทรงทอดพระเนตร ขบวนลูกเสือ เนตรนารี เดินสวนสนาม และการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ “ตอนยกรบ” โดยลูกเสือ-เนตรนารี จากโรงเรียนอำนวยวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ คน

(ข้อมูล cr:pr สป.)

โหลดรูปรับรางวัล

โลดรูปรับธง

โหลดรูปสวนสนาม