สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

Bureau Of Scout Movement Red Cross Youth And Student Affairs

Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสำนัก


นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผอ.สกก.สป.ศธ

ผู้เชียวชาญฯ


ผชช.สกก.สป.

ข่าว/กระกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย (ภาคปฏิบัติ) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3 -5 มี.ค. และ 26 -28 พ.ค.2560

เอกสารประกอบการแข่งขันปฐมพยาบาล งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกชาดไทย ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกชาด จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา (2017 National Scout Jamboree)

แผนการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี พ.ศ.2560

โหลดเพลงมาร์ชยุวกาชาด สำหรับซ้อมเดินสวนสนาม งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2560

ใบสมัครการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดในสถานศึกษา

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 พร้อมหลักเกณฑ์กิจกรรมการประกวด

 

อ่านย้อนหลัง

ศูนย์พัฒนาบุคลการฯ

    

KMสกก.

   กิจกรรมสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

| | | | | | ประกาศสำนักพระราฃวัง เรื่อง การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในันปิยมหาราช 2559 | | | || |

| | | | | | มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ ถลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายกัน | | | || |

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี กล่าวรายงานต่อ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสะวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถึงประวัติ    ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาตินานัปการที่สำคัญ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อมาจนทุกวันนี้ที่มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ อ่านต่อ

 

ศมร.ศธ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

วันที่ 5 ก.ค.59 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่สายตรวจเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบดูแลความประพฤตินักเรียน นักศึกษา บริเวณซอยเจริญกรุง 65 (ซอยศาลเจ้า) ...

More

สกก.สป.

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

สกก.สป.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

More

ศมร.ศธ

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

นายอุดม บุตตะ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบันทึกรายการ ตอบโจทย์ "เด็กอาชีวะ" ตีกัน "เย้ย" ม.44...หยุด นักเรียน นักเลง?

More

ศมร.ประจำ ศธภ.4

วันที่ 2 มี.ค.59

นายชัยณรงค์ อินสาลี หน.ศมร.ประจำ ศธภ.4 เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในการบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ปทุมธานี

       สำนักการลูกเสือฯ

วันที่ 7 มีนาคม 2559

นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน. คนใหม่....

ศมร.ศธภ.1

วันที่ 26 ก.พ.2559

ศูนย์เสมารักษ์ ประจำศธภ.1เวลา 13.30 น. ออกตรวจคุ้มครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  ย่านน้ำตกห้วยแก้ว วังบัวบานจุดชมวิวทางขึ้นดอยสุเทพ  พบนักเรียน  ม.1 ที่ไม่เรียนหนังสือ และเยาวชนที่ไม่เรียน หนังสือ(ถูกพักการเรียนเป็นส่วนใหญ่) มั่วสุ่มกัน ช. 6/ญ. 3 รวม 9 ราย

ศมร.ศธภ.5

วันที่ 29 ก.พ.2559

ออกตรวจดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมพิ้นที่่เขตอำเภอเมืองชลบุรีต รวจตามจุดเสี่ยงสวนสาธารณะและเข้าประสารงานโรงเรียนอ่างศิลา ตรวจชายหาดบางแสนพบนักเรียนจำนวนหนึงได้บันทึกชื่ออบรมตักเตือน แจ้งสถานศึกษาใก้ทราบเวลา15.00น.เฝ้าระวังป้องกันเหตุนักเรียน ก่อเหตุทะเลาะวิวาทป้ายรถประจำทางหน้าห้าเฉลิมไทยและห้างวิคตอรี่ชลบุรี
       กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

วันที่ 12 ก.พ.59

กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ โรงเรียนหัวยน้ำขุ่นวิทยา อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน.

ศมร.ศธภ.5

วันที่ 23 ก.พ.2559

เวลา 10.30 น. ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับแจ้งจากสายด่วน 1579 มีนักเรียน มั่วสุ่ม ส่งเสียงดัง ไม่เข้าสถานศึกษา บริเวณท้ายซอยเพชรเกษม 15 ....

More

ศมร.ศธภ 6

วันที่ 25 ก.พ. 2559

ออกตรวจความประพฤตินักเรียนร่วมกับเครือข่ายการตรวจฯ ประจวบคีรีขันธ์ จาก สพป.ปข.2 สภ.หัวหิน สนง.วธจ.ปข สนง.พมจ.ปข และ วก.วังไกลกังวล ที่ร้านเกม และโต๊ะสนุ๊กใน อ.หัวหิน ช่วงบ่ายออกตรวจติดตามเฝ้าระวังฯ ที่ร้านค้า ชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงใกล้ วก.วังไกลกังวล พบซากบุหรี่จำนวนมาก จึงสอบถามร้านค้า และขอความร่วมมือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนักเรียน

ศมร.ศธ.

วันที่ 19 ก.พ.2559

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายอุดม บุตตะ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์ สังคมไทย ณ โรงเรียนดอนทองวิทยา ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อำเภอเมือง พิษณุโลก...

More

ศมร.ศธภ.7

วันที่ 19 ก.พ. 2559

9.00-11.00 น.ออกตรวจดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี บริเวณถนนศรีสุข พบนักเรียนมีพฤติกรรมหนีเรียนจำนวน 6 คน...

More

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

319 อาคารเสามารักษ์ ถ.ราชดำเนินนอก แขวง/เขต ดุสิต กทม .10300

srsmoe@gmail.com